Materiał sfinansowany ze środków KWW „Grzegorz Braun - Konfederacja”
Grzegorz Braun

GRZEGORZ BRAUN.

Kandydat w wyborach na prezydenta Rzeszowa zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 roku.

Wybory się zakończyły.
Dziękuję za państwa głosy!

Przeczytaj więcej o kandydacie

WYBORY NA PREZYDENTA RZESZOWA 2021

Poseł Ziemi Rzeszowskiej.

Polski reżyser, wykładowca i pisarz.
Mąż i ojciec rodziny.

Grzegorz Michał Braun urodził się 11 marca 1967 roku. W 1990 roku ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, podczas których był uczestnikiem i jednym z organizatorów strajków studenckich. Współorganizował akcje Pomarańczowej Alternatywy, działał w ruchu Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, przez co był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Polski reżyser (ponad 20 tytułów w dorobku), scenarzysta, nauczyciel akademicki, publicysta, autor kilkunastu książek.

Będąc szczerym patriotą, z poczucia obowiązku zaangażował się w działalność polityczną. Kandydował na urząd Prezydenta RP w 2015 roku. W tym samym roku zainicjował powstanie organizacji społecznej Pobudka, której celem jest realizacja programu pracy organicznej na rzecz wolności i bezpieczeństwa Polaków. Założyciel fundacji Osuchowa, działającej jako organizacja pożytku publicznego. Inicjator i uczestnik wielu akcji charytatywnych i edukacyjnych m. in. "Uncja dla Parafii". Prezes partii Konfederacja Korony Polskiej.

W wyborach parlamentarnych w 2019 roku otwierał listę Konfederacji WiN w okręgu rzeszowskim, zdobywając 31 148 głosów i uzyskując mandat posła na Sejm RP IX kadencji. Dał się poznać jako najaktywniejszy poseł, zarówno jeśli chodzi o aktywność w sejmie, na komisjach sejmowych jak i wśród zwykłych ludzi, gdy w ich obronie dokonywał niezliczonych interwencji poselskich. Jego biuro w Rzeszowie przy ulicy Słowackiego 8 jest otwarte każdego dnia dla mieszkańców miasta i okolic, którzy często korzystają z pomocy i protekcji, jaką może ich objąć z racji pełnionego mandatu. Obrońca wolności, swobód obywatelskich oraz tradycji narodowej.

Wesprzyj kandydata
Grzegorz Braun
Pytanie, propozycja, a może pomysł?

Napisz do Grzegorza Brauna!

Klikając przycisk "Wyślij" akceptujesz politykę prywatności i RODO.

Program

przedstawiliśmy jako pierwsi.

Prezydent tak zacnego miasta jak Rzeszów nie jest Św. Mikołajem i nie powinien obiecywać gruszek na wierzbie. Powinien natomiast być twardym i konsekwentnym rzecznikiem mieszkańców, ich spraw, oczekiwań i ambicji. I ja będę takim prezydentem.

Grzegorz Braun

 1. Opracowanie „Master planu dla Rzeszowa” uwzgledniającego jego położenie geograficzne na szlaku Trójmorza

  Plan ten będzie definiował podstawowe atuty miasta, w tym jego położenie, w rywalizacji konkurencyjnej z innymi ośrodkami miejskimi w kraju i Europie Środkowo – Wschodniej, wskazywał kierunki rozwoju Rzeszowa oraz metody podnoszenia jakości życia i zamożności jego mieszkańców.

 2. Podjęcie działań na rzecz lepszego skomunikowania Rzeszowa z Warszawą i Centralnym Portem Komunikacyjnym

  Rzeszów jest jedynym miastem wojewódzkim w kraju nieposiadającym bezpośredniego połączenia komunikacyjnego ze stolicą. Dlatego też jednym z celów strategicznych dla nowych władz miasta, będzie zmiana tego stanu rzeczy i doprowadzenie do zbudowania bezpośredniego połączenia kolejowego i  drogowego z Warszawą i CPK.

 3. Utworzenie zintegrowanego obszaru obejmującego Rzeszów i okoliczne gminy

  W ostatnich latach miasto rozrastało się obszarowo w sposób dynamiczny, ale nie zawsze przemyślany i przyjazny wobec anektowanych terenów. Dlatego też potrzebą chwili jest zarzucenie tej złej praktyki i przejście do przyjaznej współpracy z sąsiednimi gminami, w celu budowania obszaru metropolitalnego z poszanowaniem tożsamości i  praw wszystkich partnerów.

 4. Przywrócenie ładu przestrzennego i porządku architektonicznego w mieście

  Dynamiczna rozbudowa Rzeszowa w ostatnich kilkunastu latach w wielu miejscach była prowadzona w sposób chaotyczny i niezgodny z podstawowymi kanonami sztuki planowania. Dlatego też jednym z kluczowych wyzwań, zgłaszanym przez wielu mieszkańców oraz środowisko architektów i urbanistów, będzie przywrócenie ładu przestrzennego z poszanowaniem naturalnych funkcji i estetyki poszczególnych kwartałów miasta.

 5. Podjęcie działań na rzecz utworzenia V Dywizji „Karpackiej”

  Obecność Wojska Polskiego w mieście ma długą i chlubną tradycję. Jest emanacją obecności Państwa Polskiego w tym ważnym dla kraju regionie. Ma również istotny wymiar ekonomiczny dla lokalnej społeczności. Dlatego też podjęte zostaną intensywne działania na rzecz utworzenia V Dywizji „Karpackiej”, zbudowanej na bazie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Siedzibą dowództwa dywizji powinien być rzeszowski Zamka, a miejscem zakwaterowania części poddziałów „Fort Maczek” – koszary ulokowane na obrzeżach Rzeszowa i w obszarze zintegrowanym z miastem.

 6. Ożywienie współpracy z miastami partnerskimi

  Współpraca międzynarodowa z miastami partnerskimi powinna dawać nie tylko szansę na wymianę oficjalnych delegacji, ale również, a może przede wszystkim, na bezpośrednie kontakty między mieszkańcami w wielu płaszczyznach. Dlatego też, w ramach ożywienia relacji, będzie promowana współpraca gospodarcza, wymiana młodzieży, grup sportowych i artystycznych oraz wykorzystanie „dobrych praktyk”, tj. rozwiązań, które z sukcesem wdrożono w miastach partnerski, a które mogą być wykorzystane do poprawy sprawności zarządzania Rzeszowem.

 7. Utworzenie polsko – chińskiego i polsko – indyjskiego biura przemysłowo - handlowego

  Zarówno Chińska Republika Ludowa, jak i Republika Indii charakteryzują się nie tylko największą liczbą mieszkańców, ale co ważniejsze, są wschodzącymi potęgami gospodarczymi w skali światowej. W zgodnej opinii wielu analityków politycznych i ekonomicznych zajmą one kluczową pozycję nowych mocarstw XXI wieku. Dlatego też właściwym jest zaproszenie ich do utworzenia przedstawicielstw przemysłowo - handlowych w Rzeszowie, w celu nawiązania szerokiej współpracy gospodarczej, handlowej, kulturalnej i naukowej.

 8. Rozwijanie Rzeszowa jako miasta atrakcyjnego i bezpiecznego dla mieszkańców

  W XXI wieku jednym z kluczowych czynników decydujących o wyborze miejsca do osiedlania się, jest jakość oferowanych warunków życia. Dlatego też uczciwe, sprawne, przyjazne mieszkańcom i nakierowane na zaspakajanie ich podstawowych potrzeb zarządzania miastem, będzie podstawowym celem nowych władz miasta.

 9. Uczynienie Rzeszowa miastem przyjaznym i otwartym na przedsiębiorców

  Władze miasta, podobnie jak państwa, dysponują tylko tymi pieniędzmi, które otrzymują od swoich mieszkańców w postaci podatków i innych danin publicznych. Dlatego też tworzenie przyjaznych warunków i wszystkich możliwych udogodnień dla przedsiębiorców, mających największy wkład w kreowanie miejsc pracy i wzrost zamożności całej wspólnoty miejskiej, będzie jednym z głównych imperatywów polityki gospodarczej nowych władz miasta.

 10. Promowanie Rzeszowa jako miasta akademickiego

  Rzeszów jest ważnym ośrodkiem akademickim z unikalną w skali kraju ofertą edukacyjną na kilku przyszłościowych kierunkach kształcenia. Dlatego też promowanie miasta jako liczącego się ośrodka akademickiego wraz z odbudową i rozbudową szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim i zasadniczym, będzie jedną z głównych aktywności nowych władz miasta.

Rzeszów metropolią regionu

UTWORZENIE PRZYJAZNEGO OBSZARU ZINTEGROWANEGO

 1. Opracowanie kompleksowego planu dla obszaru zintegrowanego, tj. Rzeszowa i gmin sąsiadujacych
 2. Przeprowadzenie integracji funkcjonalnej obszaru
 3. Dokonanie integracji infrastruktury drogowej i przesyłowej obszaru
 4. Przeprowadzenie integracji transportu publicznego (kołowego i  szynowego) obszaru
 5. Uczynienie Rzeszowa centrum logistycznym regionu
 6. Uczynienie Rzeszowa liderem „Gminnych związków celowych”
 7. Promowanie Rzeszowa, jako centrum usług publicznych regionu

Polityka przestrzenna miasta Rzeszów

RZESZÓW MIASTEM FUNKCJONALNYM I ESTETYCZNYM, DBAJĄCYM O DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ

 1. Przywrócenie ładu przestrzennego w mieście
 2. Opracowanie standardów urbanistycznych i architektonicznych dla poszczególnych obszarów miasta
 3. Opracowanie Planu zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta
 4. Ograniczenie samowoli budowlanej i przywrócenia poszanowania prawa miejscowego
 5. Wydzielenie do szczegółowego opracowania i zagospodarowania unikalnych fragmentów miasta - np. starówki oraz obszarów poprzemysłowych
 6. Utworzenie stanowiska Architekta Miasta do planowania i egzekwowania ładu przestrzennego
 7. Opracowanie i wdrożenie kompleksowego planu komunikacji miejskiej, obejmującej również obszar zintegrowany, opartej na transporcie autobusowego i szynowym oraz systemie Park&Ride.

Polityka gospodarcza i rozwój infrastruktury miejskiej Rzeszowa

KAŻDY RZESZOWIANIN POWINIEN MIEĆ DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I USŁUG KOMUNALNYCH NA MIARĘ XXI WIEKU

 1. Wypracowanie strategii rozwoju gospodarczego miasta, odpowiadającej na pytanie: Z czego mają żyć mieszkańcy dzisiaj, jutro i pojutrze
 2. Podjęcie aktywnej akwizycji na rzecz pozyskania inwestorów komercyjnych i instytucjonalnych do plasowania w mieście swoich przedsięwzięć
 3. Otworzenie rynku usług komunalnych dla lokalnych przedsiębiorców
 4. Przebudowa i rozbudowa infrastruktury miejskiej, finansowanej m.in. przez akcjonariat mieszkańców
 5. Przeprowadzenie strategicznych inwestycji w mieście, takich jak:
  • wiadukt łączący ulicę Hoffmana z Wyspiańskiego
  • obwodnica południowa i północna
  • most łączący ulicę gen. Dworaka z ulicą Batorego
 6. Przygotowywanie i uzbrajanie terenów pod inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe
 7. Stworzenie podstaw rozwoju i promocji gospodarki senioralnej adresowanej do polskich emerytów powracających z emigracji do kraju

Zarządzanie majątkiem komunalnym

GOSPODARNE I RACJONALNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WSPÓLNYM

 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji majątku miasta, a na jej podstawie utworzenie ogólnodostępnej bazy informatycznej
 2. Dokonanie aktualizacji wartości majątku miasta
 3. Uporządkowanie praw własności nieruchomości, w tym komunalizacja nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 4. Uporządkowanie struktury mieszkań komunalnych - pozostawienie w domenie publicznej mieszkań socjalnych oraz lokali tymczasowych
 5. Wykup lub przejęcia (na drodze prawnej) terenów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju miasta
 6. Zaprzestanie niekontrolowanego zadłużania miasta i przeprowadzenie restrukturyzacji długu
 7. Utrzymanie opłat i podatków lokalnych na umiarkowanym poziomie

Polityka edukacyjna

KAŻDY RZESZOWSKI UCZEŃ POWINIEN MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA WYKSZTAŁCENIA NA MIARĘ JEGO OCZEKIWAŃ I AMBICJI

 1. Odbudowanie, przy udziale organizacji przedsiębiorców i wyższych uczelni, szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim i zasadniczym
 2. Utworzenie na bazie techników, we współpracy ze szkołami wyższymi i przedsiębiorcami, centrów kształcenia zawodowego dla młodzieży i dorosłych
 3. Wprowadzenie programów nagradzania i promowania postaw aktywnych wśród uczniów i nauczycieli – zorganizowanie corocznej Rzeszowskiej Olimpiady Szkolnej
 4. Finansowanie szkół przez bon edukacyjny
 5. Finansowanie opieki przedszkolnej przez bon przedszkolny
 6. Wspieranie planów rozwoju wyższych uczelni
 7. Zaopatrywanie szkół i przedszkoli w zdrową, certyfikowaną żywność pochodzącą od lokalnych rolników

Kultura i sztuka

RZESZÓW STOLICĄ KULTURALNĄ I ARTYSTYCZNĄ REGIONU, SPADKOBIERCĄ DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 1. Opracowanie spójnego, długofalowego programu promowania Rzeszowa jako centrum kultury i sztuki, odwołującego się do tradycji i tożsamości regionu
 2. Zamawianie w miejskich teatrach spektakli prezentujących klasyką literatury dla młodzieży szkół podstawowych i średnich
 3. Rewitalizacja trudnych obiektów zabytkowych poprzez wprowadzenie do nich użytecznych funkcji publicznych lub komercyjnych (np. stara parowozownia)
 4. Ożywienie muzeów poprzez wprowadzenie do nich prezentacji multimedialnych, programów edukacyjnych oraz wybranych funkcji komercyjnych (np. kawiarni, księgarni itp.)
 5. Wsparcie i rozbudowa osiedlowych, wielofunkcyjnych centrów kultury
 6. Pozyskania dla Rzeszowa prestiżowej, europejskiej lub światowej imprezy artystycznej
 7. Promowanie Rzeszowa, jako centrum kulturalnego i edukacyjnego regionu

Sport i rekreacja

SPORT SZKOŁĄ ZDROWEGO WYCHOWANIA, CHARAKTERU, WYTRWAŁOŚCI I SAMODYSCYPLINY

 1. Rozbudowywanie i modernizacja infrastruktury sportowej, w tym szkolnej i szerokie udostępnienie jej mieszkańcom
 2. Porządkowanie i rozbudowa terenów rekreacyjnych i parków, rewitalizacja zdewastowanych obszarów, w tym, przede wszystkim, zalewu miejskiego
 3. Stworzenie programu rywalizacji sportowej w ramach ligi miejskiej oraz mistrzostw Rzeszowa w popularnych dyscyplinach sportowych dla drużyn amatorskich
 4. Opracowanie i wdrożenie programu rywalizacji sportowej, jako elementu resocjalizacji trudnej młodzieży
 5. Rozbudowa funkcjonalnej infrastruktury miejskiej dla sportu wyczynowego – klubów sportowych
 6. Stworzenie programu szkolenia młodzieży szkolnej w wiodących dyscyplinach na potrzeby miejskich klubów sportowych
 7. Pozyskanie dla Rzeszowa prestiżowej, krajowej lub międzynarodowej imprezy sportowej

Polityka społeczna

KAŻDY RZESZOWIANIN POWINIEN MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE OTRZYMA POMOC KIEDY BĘDZIE W POTRZEBIE, A POMOC SPOŁECZNA BĘDZIE TRAFIAĆ WYŁĄCZNIE DO RZECZYWIŚCIE JEJ POTRZEBUJĄCYCH

 1. Zwiększenie efektywności pomocy społecznej poprzesz utworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o wszystkich rodzajach i formach świadczeń socjalnych
 2. Opracowanie i wdrożenie systemu indywidualnych programów dla grup wykluczonych społecznie, pozwalających im na trwałe wyjście z trudnej sytuacji życiowej
 3. Zaproszenie do realizacji w/w programów partnerów społecznych, takich jak Caritas, PCK itp.
 4. Utworzenie, we współpracy z parafiami i organizacjami społecznymi, domów samotnych matek, świetlic środowiskowych i spółdzielni socjalnych
 5. Wprowadzenie talonu opiekuńczego do finansowania opieki nad niesamodzielnymi seniorami i osobami niepełnosprawnymi
 6. Utworzenie sytemu mieszkań monitorowanych i DPS-ów dla niesamodzielnych seniorów
 7. Stworzenie programu „Praca za czynsz” dla zadłużonych lokatorów mieszkań komunalnych i innych dłużników miasta

Bezpieczeństwo i tożsamość

RZESZÓW MIASTEM WOLNYM OD ZAGROŻEŃ, BEZPIECZNYM EKONOMICZNIE I GWARANTUJĄCYM ZACHOWANIE WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI

 1. Straż Miejska w służbie mieszkańców
 2. Inicjowanie i tworzenia zintegrowanych z Policją Państwową i Państwową Strażą Pożarną osiedlowych strażnic
 3. Opracowanie i wdrożenie, we współpracy z Policją Państwową, programu bezpiecznego sąsiedztwa (tzw. Neighbourhood Watch)
 4. Opracowanie i wdrożenie, we współpracy z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, programu „Zero tolerancji” dla dewastacji obiektów i przestrzeni publicznej oraz działań godzących w podstawy tożsamości
 5. Wprowadzenie i egzekwowanie zasady bezpośredniej odpowiedzialności materialnej sprawców za wyrządzone szkody
 6. Rozwijanie systemu monitoringu miejskiego w rejonach szczególnego zagrożenia
 7. Aktywizowanie i resocjalizacja młodzieży z trudnych środowisk poprzez organizację aktywności sportowej i programy formacyjne

Sprawne i przyjazne zarządzanie miastem

KAŻDY RZESZOWIANIN W RELACJI Z URZĘDEM MIEJSKIMI POWINIEN SIĘ CZUĆ, JAK POŻĄDANY I SZANOWANY KLIENT, A NIE NATRĘTNY PETENT

 1. Uczynienie z Urzędu miasta przyjaznej i profesjonalnie organizacji, świadczącej usługi publiczne na rzecz mieszkańców miasta
 2. Powszechne wprowadzenie technologii IT (e - urząd) w służbach miejskich do komunikacji wewnętrznej i z mieszkańcami
 3. Efektywne zarządzanie kadrami miejskim przez wprowadzenie indywidualnej karty zadań, sprawiedliwych programów premiowania oraz zaproszenie do współpracy fachowców z doświadczeniem gospodarczym
 4. Zintegrowanie funkcjonalne i organizacyjne służb miejskich do sprawnej i wygodnej dla mieszkańców obsługi – tworzenie centrów usług wspólnych
 5. Zarządzanie spółkami komunalnymi tak, jak holdingiem usług publicznych – odtworzenie Rzeszowskiej Grupy Komunalnej
 6. Roztropne zarządzanie finansami miasta poprzez tworzenie budżetów celowych
 7. Monitorowanie i wprowadzanie najlepszych rozwiązań z kraju i zagranicy (tzw. dobrych praktyk) w celu poprawy sprawności i efektywności zarządzania miastem
Drużyna Brauna

Drużyna Brauna

Poznaj moich współpracowników.

Wiesław Walat
Wiesław Walat

Ekspert działu obszar zintegrowany

Przedsiębiorca, mgr. inż. AGH, były wiceprezydent Rzeszowa odpowiedzialny za politykę przestrzenną, inwestycje, gospodarkę komunalną

Jacek Kiczek
Jacek Kiczek

Ekspert działu polityka przestrzenna

Inżynier budownictwa z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu projektów infrastrukturalnych, koordynator inspektorów nadzoru w branżach kolejowych

Tomasz Buczek
Tomasz Buczek

Pełnomocnik wyborczy KWW, Ekspert działu polityka gospodarcza i rozwój infrastruktury miejskiej

Przedsiębiorca, inżynier budownictwa, lider Ruchu Narodowego, społecznik

Krzysztof Mazur
Krzysztof Mazur

Ekspert działu zarządzanie majątkiem komunalnym

Ekonomista, specjalista z zakresu finansów i zarządzania spółkami, publicysta, prezes OSP, sołtys

Teresa Pracownik
Teresa Pracownik

Ekspert działu polityka edukacyjna i polityka społeczna

Wieloletni dyrektor szkoły, absolwentka UMCS, pedagog, organizatorka imprez na rzecz środowiska lokalnego, była radna, szefowa biura poselskiego, odznaczona Pierścieniem Hallera

Joanna Suska
Joanna Suska

Ekspert działu kultura i sztuka

Specjalista rynku e-commerce. Świadoma mama szukająca alternatyw dla tradycyjnych modeli nauczania. Niegdyś tancerka, a od zawsze miłośniczka teatru i sztuki. Liderka wolnościowego skrzydła Konfederacji w Rzeszowie.

Arkadiusz Rakoczy
Arkadiusz Rakoczy

Ekspert działu sport i rekreacja

Inżynier, wieloletni zawodnik piłki siatkowej, prezes Fundacji Polskie Veto, społecznik

Andrzej Zapałowski
Andrzej Zapałowski

Ekspert działu bezpieczeństwo

Dr nauk z zakresu wojskowości, dr hab. nauk społecznych na Akademii Sztuki Wojennej. Były europoseł, poseł, radny. Nauczyciel i wykładowca. Wielokrotnie odznaczony, m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności

Włodzimierz Skalik
Włodzimierz Skalik

Szef sztabu wyborczego

Przedsiębiorca, samorządowiec, mistrz świata w lataniu precyzyjnym, rajdowo-nawigacyjny mistrz świata, wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Lotniczej i prezes Aeroklubu Polskiego, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, sekretarz generalny Konfederacji Korony Polskiej

Jacek Ćwięka
Jacek Ćwięka

Rzecznik prasowy KWW

Asystent posła, technik elektryk, mgr teologii, automatyk UR, były dyrektor biura poselskiego, lider Konfederacji Korony Polskiej, prezes fundacji Tradycyjne Podkarpacie

Karolina Pikuła
Karolina Pikuła

Przedstawiciel KWW

Pedagog, przedstawiciel pokolenia młodych rodziców, działaczka rzeszowskich ruchów społecznych

Sławomir Czech
Sławomir Czech

Asystent Grzegorza Brauna

Magdalena Zglińska
Magdalena Zglińska

Asystentka szefa sztabu

Kamila Potocka
Kamila Potocka

Asystentka szefa sztabu

Łukasz Rzeszutko
Łukasz Rzeszutko

Kamerzysta, transmisje na żywo

Tomasz Wołoszyn

Koordynator ds. komisji wyborczych

Dariusz Wlazło

Prawnik KWW

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Właściciel Kancelarii Prawnej.

Stefan Saczkowski

Prawnik KWW

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Właściciel Kancelarii Prawnej.

Rafał Gawenda

Koordynator ds. wolontariuszy, dystrybucja materiałów

Logistyk, społecznik, działacz ruchu pro-life

Maciej Żelazo

Projektant graficzny, UI/UX Designer

Lider Klubu Konfederacji, twórca stron Internetowych, absolwent Informatyki na UEK, projektant grafiki komputerowej

Kamila Nahacz

Pracownik biura prasowego

Hubert Babula

Koordynator działań lokalnych

Tomasz Malara

Twórca materiałów wideo

Dominik Pazdan

Fotograf

Jak od 13 października 2019 r. wykonuję powierzony mi przez Rzeszowian mandat poselski?

Grzegorz Braun najaktywniejszym posłem
Grzegorz Braun najaktywniejszym posłem
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun interweniował w sprawie aresztowanego właściciela pubu
Grzegorz Braun interweniował w sprawie aresztowanego właściciela pubu
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun przeciwko szantażom w Wojsku Polskim
Grzegorz Braun przeciwko szantażom w Wojsku Polskim
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun bierze udział w akcji charytatywnej i nagrywa teledysk
Grzegorz Braun bierze udział w akcji charytatywnej i nagrywa teledysk
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun na oczach dziennikarzy dzwoni do ABW ws. słów premiera
Grzegorz Braun na oczach dziennikarzy dzwoni do ABW ws. słów premiera
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun przeciwko wybraniu przez PiS Magdaleny Biejat z SLD na szefową komisji polityki społecznej i rodziny
Grzegorz Braun przeciwko wybraniu przez PiS Magdaleny Biejat z SLD na szefową komisji polityki społecznej i rodziny
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun przeciwko patologiom w służbie zdrowia
Grzegorz Braun przeciwko patologiom w służbie zdrowia
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun ochrzczony "Mojżeszem". Ratuje protestujących z opresji.
Grzegorz Braun ochrzczony "Mojżeszem". Ratuje protestujących z opresji.
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun w Sejmie o akcyzie.
Grzegorz Braun w Sejmie o akcyzie.
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
Grzegorz Braun zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun dokonuje interwencji poselskiej w Ostrowii Mazowieckiej
Grzegorz Braun dokonuje interwencji poselskiej w Ostrowii Mazowieckiej
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun składa interpelację w sprawie doniesień izraelskich mediów
Grzegorz Braun składa interpelację w sprawie doniesień izraelskich mediów
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun "zdalnie" broni przedsiębiorcy z Częstochowy
Grzegorz Braun "zdalnie" broni przedsiębiorcy z Częstochowy
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun broni nielegalnie zatrzymanej nastolatki
Grzegorz Braun broni nielegalnie zatrzymanej nastolatki
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun w obronie zawieszonej lekarki
Grzegorz Braun w obronie zawieszonej lekarki
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun z kontrolą poselską w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie
Grzegorz Braun z kontrolą poselską w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun w obronie polskiego rolnictwa
Grzegorz Braun w obronie polskiego rolnictwa
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun wspiera inicjatywę "Rolnik Handluje"
Grzegorz Braun wspiera inicjatywę "Rolnik Handluje"
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun na proteście rodziców i dzieci w Rzeszowie
Grzegorz Braun na proteście rodziców i dzieci w Rzeszowie
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun razem z taksówkarzami Rzeszowie
Grzegorz Braun razem z taksówkarzami Rzeszowie
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego ujawnia układy
Grzegorz Braun na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego ujawnia układy
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun interweniuje w obronie obywateli
Grzegorz Braun interweniuje w obronie obywateli
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun interweniuje na komendzie Policji
Grzegorz Braun interweniuje na komendzie Policji
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun bije rekord miliona wyświetleń w wywiadzie
Grzegorz Braun bije rekord miliona wyświetleń w wywiadzie
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun w sprawie budżetu na cmentarze na komisji sejmowej
Grzegorz Braun w sprawie budżetu na cmentarze na komisji sejmowej
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun w sprawie systemu ukrytych podatków na Parlamentarnym Zespole ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Grzegorz Braun w sprawie systemu ukrytych podatków na Parlamentarnym Zespole ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
SPRAWDŹ
Spotkanie z dr Bodnarem
Spotkanie z dr Bodnarem
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun przemawia na Marszu Przeciwko roszczeniom uderzającym w Polaków
Grzegorz Braun przemawia na Marszu Przeciwko roszczeniom uderzającym w Polaków
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun o aferze PBS w Sanoku
Grzegorz Braun o aferze PBS w Sanoku
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun razem z byłym prezydentem Stalowej Woli na tropie przekrętu
Grzegorz Braun razem z byłym prezydentem Stalowej Woli na tropie przekrętu
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun na komisji Obrony Narodowej
Grzegorz Braun na komisji Obrony Narodowej
SPRAWDŹ
Grzegorz Braun prowadzi obrady Parlamentarnego Zespołu ds. Bogactw Naturalnych i Aktywów Narodowych
Grzegorz Braun prowadzi obrady Parlamentarnego Zespołu ds. Bogactw Naturalnych i Aktywów Narodowych
SPRAWDŹ

Jako prezydent miasta mogę zrobić znacznie więcej.

Co robię teraz? Sprawdź kalendarz kampanii!

Sprawdź minione wydarzenia i zobacz gdzie pojawię się nąstępnym razem!

Kliknij tutaj

Aktualności

Wiec wyborczy Grzegorza Brauna

Wiec wyborczy Grzegorza Brauna

Przeczytaj
Oświadczenie i uwagi KWW po ocenzurowanej debacie

Oświadczenie i uwagi KWW po ocenzurowanej debacie

Przeczytaj
Grzegorz Braun w gminie Łańcut

Grzegorz Braun w gminie Łańcut

Przeczytaj
Strefa Uśmiechu w Dzień Matki

Strefa Uśmiechu w Dzień Matki

Przeczytaj
Grzegorz Braun pierwszy zebrał podpisy i rejestruje się jako kandydat na prezydenta Rzeszowa!

Grzegorz Braun pierwszy zebrał podpisy i rejestruje się jako kandydat na prezydenta Rzeszowa!

Przeczytaj
Sprawdź wszystkie aktualności

Sprawy miasta

Spotkanie osiedlowe w Parku Inwalidów

Spotkanie osiedlowe w Parku Inwalidów

Przeczytaj
Wniosek do Głównej Komisji Sportu Żużlowego aby anulować walkower Kolejarzowi Opole

Wniosek do Głównej Komisji Sportu Żużlowego aby anulować walkower Kolejarzowi Opole

Przeczytaj
Konferencja na temat porodów rodzinnych w Rzeszowie

Konferencja na temat porodów rodzinnych w Rzeszowie

Przeczytaj
Rzeszów metropolią Międzymorza

Rzeszów metropolią Międzymorza

Przeczytaj
Wolnościowy Przejazd Rowerowy w Rzeszowie

Wolnościowy Przejazd Rowerowy w Rzeszowie

Przeczytaj
Sprawdź wszystkie sprawy miasta

Wsparcie kampanii

Jestem wdzięczny
za wsparcie naszej kampanii

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Zgodnie z artykułem 139. Kodeksu Wyborczego informujemy:

Art. 132 § 3. Środki finansowe komitetu wyborczego wyborców mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczy... Przeczytaj całą informację

DO POBRANIA

Grafiki promocyjne na Facebooka

Grafiki 640x800 promujące wsparcie i zbiórkę podpisów

Uniwersalne grafiki kwadratowe promujące kampanię

Osiem uniwersalnych grafik 1280x1280 promujących stronę Internetową, zbiórkę podpisów, wsparcie, wyrażających wdzięczność oraz promujących kandydata

Uniwersalne grafiki pionowe promujące kampanię

Dwadzieścia trzy uniwersalne grafiki 1080x1920 promujące Grzegorza Brauna, zbiórkę podpisów, wsparcie kampanii. Świetnie nadają się na dodawanie ich do relacji na Facebooku.

Zdjęcia z Grzegorzem Braunem

Osiem najwyższej jakości zdjęć z Grzegorzem Braunem wykonanych podczas Rzeszowskiej kampanii wyborczej. Polecamy szczególnie dla mediów!

Już niebawem kolejne materiały!
Grzegorz Braun